1. AMAÇ

 

ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. (“ŞA-RA” veya “Şirket”) faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış işbu ŞA-RA Etik ve Uyumluluk Prosedürü çerçevesinde yürütür.

ŞA-RA Etik ve Uyumluluk İlkeleri, Şirket içi ilişkilerin ve Şirket ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür.

ŞA-RA Etik ve Uyumluluk İlkeleri’nin nihai amacı; topluma karşı sorumlu bir kurum olarak, iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaktır. Bu doğrultuda; ŞA-RA çalışanları ve kurum adına temsilen hareket edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri kararlar ve gösterecekleri davranışlarda yasalara ve iş etiğine uygun hareket edilmesi konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Etik ve Uyumluluk İlkeleri, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve ŞA-RA ve bünyesindeki bağlı ortaklıkları (“ŞA-RA Grubu”), çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini, tedarikçi ve iş ortaklarını, aracıları, yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

 

3. SORUMLULUK

Bu Prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve onaylanmasından ise Yönetim Kurulu sorumludur.

 

4. UYGULAMA PROSEDÜRÜ

4.1. ETİK İLKELER

 

4.1.1. Mevzuata Uyum

• ŞA-RA, başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluk sağlar.

• ŞA-RA, hazırlanan her türlü finansal rapor, finansal tablo ve kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar.

•  Yatırımcılar, paydaşlar ve tüm menfaat sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

 

4.1.2. Bilgilerin Gizliliği ve Ticari Sırların Korunması 

• Çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, müşterilerimize ilişkin ticari ve şahsi tüm bilgilerin gizliliği esastır. İş ve görev gereği bu özel ve gizli bilgilerin işlenmesi sürecinde, bu verilere erişim ve verilerin kullanımında ilgili kanunlara, mevzuata ve düzenlemelere uyulur ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanmaz.

• Şirketçe sağlanan ve ulaşılma ya da öğrenilme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

• Şirket, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Her türlü bilgi teknolojileri kaynakları ve elektronik haberleşme araçlarını kullanırken veri gizliliği ve güvenliği hususlarında azami derecede dikkat eder, bilgilere erişim için kullanılan parola, şifre ve kullanıcı kodlarının gizliliğinin kullanıcı sorumluluğunda olduğu bilinci ile hareket eder, yöneticiler dahil çalışma arkadaşları veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

•  Çalışanlara ait kişisel bilgiler gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Çalışanlara, kendilerine ait bilgiler kişiye özel olarak gönderilir.  Kişiye özel bilgiyi alan personel kendine ait olan bu bilgileri okuduktan sonra kimsenin eline geçmeyecek şekilde saklar ve hiç kimseye açıklamaz.

• Çalışanlar, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve ona göre davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt doğarsa yöneticinin görüşü alınır. Bu bilgiler değiştirilemez, kopya edilemez, tahrip edilemez.  Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır.   Mesai bitiminden önce çalışma masaları toplanır ve varsa gizli bilgiler/belgeler kilitlenir, anahtarlar emin yerlerde saklanır.  ŞA-RA Grubu faaliyetlerine ve itibarına zarar verebilecek, rekabet açısından zor durumda bırakacak, özel bilgilerin gizliliğini ihlal edecek her türlü veri, bilgi ve belge e-posta ve diğer iletişim araçları ile şirket dışına çıkarılmaz. Üzerinde “Gizli Değildir” ifadesi bulunmayan belge, doküman, rapor veya çalışmaların üçüncü şahıslar ile paylaşılması kesinlikle yasaktır. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile istisnalar olabilir. Şifreler ve kullanıcı kodları gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. Her nevi bilgi ancak işin zorunlu kıldığı hallerde ve yöneticilerin de yazılı onayı alınmak kaydıyla cd/usb’ye çekilebilir. Gizli bilgiler asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.

• Şirket ve müşterilere ait bilgiler ŞA-RA’dan ayrıldıktan sonra da kimseye açıklanamaz, ŞA-RA aleyhine kullanılamaz. Ticari açıdan önemli her şey üzerinde şirketimizin fikri mülkiyet haklarını tesis etmek, bunları korumak ve savunmak ve bu hakların sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak her çalışanın görevidir.

• Çalışanların herhangi bir nedenle Şirketten ayrılması durumunda görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunması ve bunların ileride Şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

• Çalışanlar, halka açık ve sosyal alanlarda mobil cihaz kullanırken ve konuşurken, ŞA-RA ve Grup şirketlerine ait kritik bilgilerin kullanılmamasına özen gösterir.

• Şirket çalışanları zaman zaman sermaye piyasası mevzuatı kapsamında tanımlanmış içsel bilgilere erişebilirler. İçsel bilgileri alan çalışanların imzalamış oldukları iş sözleşmesi ve/veya gizlilik sözleşmesi hükümleri ile diğer iç düzenleme ve prosedürler çerçevesinde söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

• Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz. Şirket çalışanları içsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilir.

• Çalışanların bu bilgilerden borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde etmesi kabul edilemez. Çalışanların bu yükümlülükleri görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya bağlı ortaklıkları ya da iştiraklerine ait paylarda alım satım işleminde bulunamaz.

• Bütün resmi açıklamalar, Şirketin görev ve yetkilendirdiği kişi ve/veya birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

 

4.1.3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

•  ŞA-RA Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, Şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.

• Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

 

4.1.4. Çalışanlar 

• ŞA-RA, OECD tarafından yayınlanan çokuluslu Şirketler için Rehber’inde yer alan ilkeleri destekler ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma yasağı ile ayırımcılığa ilişkin beyanlarına uyar.

• ŞA-RA insan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyar ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni destekler. ILO prensiplerine aykırılık teşkil eden çocuk işgücünün kullanımını reddeder ve çocukları ILO prensiplerine aykırı şekilde iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmaz.

• ŞA-RA ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

• Tüm çalışanlara ve iş başvurusunda bulunanlara, ŞA-RA ile girdikleri ilişkilerde, ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, ulus, köken ya da medeni hallerine, hamilelik, sakatlık veya malullük durumlarına bakmaksızın dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat sunar.

• Gerekli sınav ve mülakatları başarıyla tamamlayamayan kişilere işe alımda hiçbir şekilde ayrımcılık/kayırmacılık yapılamaz.

• Ayrıca, yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek tacize varan  davranışlar,  sözle,  fiziksel  temasla  veya  davranışlarla  yapılan cinsel taciz   fiillerinden kaynaklanan davranışlar Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.

• Çalışanlara psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz yoluyla rahatsızlık vererek yıldırmak olarak tanımlanana “Mobbing” uygulamalarını engelleyecek, çalışanlarımızı bu muameleden koruyacak önlemler geliştirilir ve çalışanlarımızın kişiliğinin korunmasına özel önem verilir ve kimden gelirse gelsin, her türlü psikolojik baskı ve tacizle kişilik değerlerinin ihlal edilmesine, duygusal saldırılarla yıpratılmalarına ve yıldırmalara maruz kalmalarına izin verilmez.

• Çalışanlar, çalışma süreleri dışında dahi olsa, “İşveren’in yazılı onayı olmadan” ücretli veya ücretsiz herhangi bir işte, başka bir işverene bağlı olarak ve/veya başka bir tüzel kişilik bünyesinde fiilen çalışamaz, danışmanlık veremez.

• ŞA-RA çalışanı, doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, doğrudan veya dolaylı şirket kuramaz ve kurulmuş şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi veya müdür olamaz, iş ortaklığı yapamaz, rakip veya iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Yardım amaçlı, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda görev alabilir.

• Çalışanların sosyal hayatlarını zenginleştirecek, iş dışı sosyal faaliyetleri desteklenir. 

• Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde ya da ülkelerde insan haklarının risk altında olması durumunda devlet yetkilileriyle temas kurulur.

• Doğal afet gibi olağanüstü durumlarda çalışanlar ve aileleriyle dayanışmayı esas kabul ederiz.

• Çalışanlar, ŞA-RA’yı ilgilendirmeyen ve politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazılabilir. Konu ŞA-RA ile ilişkilendirilmese dahi kişi bir çalışan olarak her zaman şirketin itibarına zarar getirebilecek davranıştan kaçınmalıdır. Bu aktivitelerde ŞA-RA adının kullanılabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı’ndan yazılı onay alınması gerekir.

• Çalışanların, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygı duyulur.

• Çalışanlar, ŞA-RA adına maddi olanakları için dahi olsa politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz.  Görev süresi içinde herhangi bir siyasi partide aktif olarak faaliyet gösteremez. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

• Çalışanlar, ŞA-RA dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

• Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.

•  Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine

getirilmesine özen gösterir.

• Çalışanların karar alma sürecine katılımını sağlar.

• Çalışanlar; işin akışını engellememek ve gizlilik prensibini ihlal etmemek koşulları ile Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile herhangi bir yayın kuruluşuna demeç verebilir, mülakat yapabilir, bir seminer, bir konferans vb. yerlere, konuşmacı veya eğitmen olarak katılabilirler ve etkinlikten elde edilen geliri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın uygun göreceği bir vakfa bağışlarlar. Ancak günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeleri alabilirler.

• Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.

• Çalışanların, Şirkete ait çalışma alanlarında, şirket işlerini yaparken, şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı sırasında, yasadışı ilaç, alkol, uyuşturucu vb. insan sağlığına zararlı maddeleri kullanması ve/veya etkisi altında olması yasaktır.

• İşyeri ve çalışma saatleri içinde kumar, bahis ve şans oyunu oynanması kesinlikle yasaktır. İşyeri ve çalışma saatleri dışında da bağımlılık düzeyinde bu tür alışkanlıkları olan bireylerle çalışılmaz.

• Şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.

• Çalışanlar; Şirket İnsan Kaynakları Bölümü tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri doğru beyan etmek ve gerektiğinde güncellemekle ayrıca, Grup şirketlerindeki görevleri ya da görevlerinin dışında başka bir nedenle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından başlatılan soruşturmaları ve/veya kendilerine karşı açılan cezai davaları varsa bağlı oldukları yöneticilerine ve Şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi’ne bildirmekle yükümlüdürler.

 

4.1.5. Paydaşlara Karşı Sorumluluklar 

• ŞA-RA kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

•  Pay değerini maksimize etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygular.

• Ticari ve mali disiplin temelinde yasal düzenleme ve kurallara uyumlu, dürüst, şeffaf, sürdürülebilir bir raporlama sistemi geliştirir ve gerçekleştiririz. Düzenli olarak gerekli şahıslara, kurum ve kuruluşlara bilgi akışını sağlarız. Kamuya ve hissedarlarımıza yaptığımız açıklamalarda; mali tablolarımız, stratejilerimiz ve yatırımlarımız hakkında mevzuatın öngördüğü kapsamda zamanında, tam, doğru ve anlaşılabilir bilgi veririz.

• Paydaşlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

• Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

 

4.1.6. Müşteriler/ Taşeronlar, Tedarikçiler ve Şirket’ in Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Firma ve Kişilerle İlişkiler 

• Müşteri, taşeron, tedarikçi, iş ortakları ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alırız.

• ŞA-RA, müşteriler, tedarikçi ve iş ortakları ile olan ilişkilerinde dürüst ve adil, duyarlı davranır ve hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba gösterir, ürün/hizmet anlaşmalarını; ilgili uluslararası ve yerel mevzuat ile iç düzenlemelere uyumlu bir şekilde yürütürüz.

• ŞA-RA Grubu olarak uzun süreli, iş birliği içinde çalışmayı tercih ettiğimiz tedarikçi ve iş ortaklarımızın seçiminde objektif kriterler doğrultusunda karar vermeye özen gösteririz.

• Ticari ilişkileri kurarken ve yürütürken; herhangi bir çıkar ilişkisi ve/veya kişinin etkisi altında kalmadan, fayda/maliyet gibi objektif, şeffaf, eşit, bağımsız, kurum değerlerimize uyumlu ve üçüncü taraf paydaşlarımızın faydasını gözeten kriterleri esas alırız.

• Müşterilerle ilişkilerde; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz. ŞA-RA lehine olsa bile, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

• Müşterilerinin haklarını korur, itiraz ve şikayetlerini dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yaparak derhal çözmek için çaba gösterir.   ŞA-RA çalışanı, şikayetleri kendi görev alanı içinde çözemediği takdirde yöneticisine haber verir.

• Şirket müşterileri/taşeronları, tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para/mal alınamaz ve müşteriye/taşerona/tedarikçiye ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilere ödünç para/mal verilemez. Müşteriden/taşerondan/tedarikçi ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerden hiç bedel ödenmeksizin kişisel mal ya da hizmet satın alınması ve/veya talep edilmesi çıkar temini olarak değerlendirilir ve işe son verme cezasını gerektirir.

• Tedarikçi, taşeron ve iş ortaklarımızla ŞA-RA Etik ve Uyumluluk kitapçığını paylaşırız.

• Tedarikçi, taşeron ve iş ortaklarımızdan ŞA-RA Etik ve Uyumluluk İlkeleri’ne ve Çalışma Prensipleri ’ne uymalarını, aynı değerleri paylaşmalarını ve bu çerçevede hareket etmelerini bekleriz.

• Tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı ve iş ortaklarımızı; faaliyetlerini Etik ve Uyumluluk İlkeler ile ilgili yasa ve düzenlemelere uygun sürdürmeleri, çalışanlarının haklarını gözetmeleri ve çevreyi koruma vb. standartlara uymaları konularında zorunlu tutarız.

 

4.1.7. Rakiplerle İlişkiler 

• ŞA-RA ve Grup Şirketleri olarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket eder; rekabet serbestisi ve sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.  Rakip şirketlerle ilişkilerimizde adil rekabet koşullarını gözetir.

• Rekabet kurallarının ihlali, bireysel ve kurumsal olarak yüksek tutarlı maddi ceza ve/veya olası hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Tüm ŞA-RA Grubu çalışanları, rekabetin korunması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kanun hükmünde kararnamelere ve emirlere uyar.

• ŞA-RA ve Grup Şirketleri, rakiplerle veya diğer üçüncü kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabeti engelleme ya da sınırlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar, davranışlar ve uyumlu eylemlerden kesin suretle kaçınır.

• Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olunan durumlarda, söz konusu hakim durum kötüye kullanılmaz.

• Rakiplerimizle ilgili bilgilere erişirken yasa dışı ve etik olmayan yollara başvurulmaz. Rakip şirketlerin ancak kamuya mal olmuş bilgilerini kullanır, kaynağı belli olmayan rakip şirketlere ait bilgiler kullanılmaz.

 

4.1.7.1. Ticari Dernekler

Ticari dernek ve benzeri diğer kuruluşların yaptığı toplantılar aynı zamanda rakip firmaların bir araya geldiği ve rekabet yasalarında öngörülen sınırların dışına çıkma potansiyeli taşıyan çeşitli ortak kaygı ve menfaatlerin tartışıldığı yerlerdir. Bu nedenle, toplantılarda dikkatli olunmalı, konuşmaların herhangi bir şekilde rekabeti kısıtlayıcı girişimlere kayması halinde, bu konuda konuşmak reddedilir ve toplantı terk edilir.

 

4.1.7.2. Ticari İstihbarat

Herhangi bir şekilde diğer şirketlerle ilgili ticari bir bilgiye ulaşıldığında, bu bilgiyi almanın ve kullanmanın ahlaki ve hukuki açıdan bir sakınca teşkil etmediğine ve herhangi bir kişinin gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmediğine kanaat getirildikten sonra bu bilgi kabul edilir. Bu tür bilgileri edinmek için hiçbir durumda, yanlış veya yalan beyan, aldatma, hırsızlık, casusluk ya da rüşvet gibi ahlak ve yasa dışı bir yola başvurulmamalı ya da üçüncü şahıslardan bu tür bir yola başvurmaları talep edilmez.

 

4.1.8. Kamu Kurum ve Kuruluşları 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde eşitlik ilkesi prensibi doğrultusunda hareket edilir. Faaliyetlerimizi yürütürken söz konusu kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere eşit mesafede durma prensibi ile hareket edilir. Yasa ve mevzuat gerekliliklerine uyulur; kamu görevlileri, siyasi kişiler ve temsilcileri ile maddi değeri olan veya olmayan menfaat ilişkisine girilmez.

• Kamuya açıklanması gereken bilgileri doğru, tutarlı ve zamanında paylaşmaya dikkat eder, kamu ile paylaşılmaması gereken içsel bilgileri koruma altına almak hususunda da hassas davranılır.

• Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili çalışanlarımız, ilgili taraflara verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumlu tutulur.

 

4.1.9. Medya / Sosyal Medya / Reklam ve Yayın Yapma 

• Medya ile düzenli, açık ve şeffaf bir iletişim kurulur.

• Medya kurumları arasında fark gözetilmez, hepsine eşit mesafede durulur.

•  Medyaya yapılan açıklamalarda kamuoyunu yanıltacak bilgilere yer verilmez. Kurum sözcüleri dışında hiçbir çalışan veya yönetici olarak kamuoyuna açıklama yapmayız. Yapılan açıklamalarda kurum itibarını zedeleyecek, kurum kültürüyle bağdaşmayan ifadelere yer vermez, herhangi bir şekilde ayrımcılık barındıran ifadeler, siyasi, nefret ve hakaret içeren söylemler asla kullanmayız.

• Çalışanlarımız, sosyal medya hesaplarında suçu ve/veya suçluyu övecek türden paylaşımlarda bulunmazlar. Başta sosyal medya olmak üzere tüm dijital mecralarda, ŞA-RA ve Grup Şirketleri ile ilgili yapacakları paylaşımlarda kurum itibarına yakışır paylaşımlar yapmaları beklenir.

• ŞA-RA Grubu olarak hiçbir şekilde yanıltıcı ve aldatıcı reklam yapılmaz, rakiplerimizin ya da rekabet halinde olduğumuz firmaların itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunulmaz. Reklamlarımızda halkı ayrımcılığa ve şiddete teşvik etmez ve genel ahlak kurallarına aykırı reklamlar hazırlanmaz ve yayınlanmaz. Reklam ve/veya satış malzemelerinin gerekli birim ve yöneticilerin onayı olmaksızın basılmaması ve dağıtımının yapılmamasını da gözetiriz.

•Medyadan gelen ŞA-RA ve Grubu hakkında mail ya da sektörle ilgili soru ve bilgi taleplerine, bu konuda yetkilendirilmiş kurumsal iletişim bölümü koordinasyonunda yazılı olarak yanıt veririz.

 

4.1.10. Şirketlerde Varlık, Kaynak ve Zaman Kullanımı 

4.1.10.1. Varlık ve Kaynakların Kullanımı:

• ŞA-RA Grubuna ait varlıkların ve kaynakların amacına uygun biçimde Şirket çıkarları doğrultusunda kullanılması, kişisel ve üçüncü tarafların menfaati amacıyla kullanılmasından kaçınılması genel bir kuraldır. Şirket’e ait maddi (nakit ve nakit benzeri, stok, şirket aracı, makine ve ekipman, elektronik cihazlar vb.)   ve maddi olmayan (bilgi ve bilgi sistemleri, marka, itibar, fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar vb.) varlık ve kaynaklar, sadece şirketin işlerini yürütmek veya yönetim tarafından izin verilen esas ve usuller içinde kullanılır.

• Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları, olanakları ve çalışanları şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından ve üstün asta örnek olacağı bir şekilde uygulanır.

• Çalışanlarımız ve paydaşlarımız, ŞA-RA ve ŞA-RA Grubu şirketlerinin varlıklarını ve kaynaklarını verimli kullanmalarının yanında; Şirket’e ait maddi ve maddi olmayan varlıkları korumak için de gereken her türlü tedbiri alma sorumluluğunu taşırlar.  Bu sorumluluğa zarar verebilecek, ŞA-RA Grubu’nu zor duruma düşürebilecek (varlık ve kaynakların olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotaj vs.) davranış ve eylemlerden sakınır ve   görevlerini yerine getirirken “her konuda tasarruf” ilkesi dahilinde hareket ederler.

 

4.1.10.2.Çalışma Saatlerinin Etkin ve Verimli Kullanımı

• Çalışma saatleri, iş ve özel yaşam dengesi gözetilerek oluşturulur. Çalışanlarımızın çalışma saatlerini, görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, verimli ve etkin şekilde geçirmeleri esastır.

• İş saatleri içinde çalışanlar, görev ve sorumlulukları ile ilişkili olmayan faaliyetlerde bulunmaz. İş akışını olumsuz etkileyecek, çalışma düzenini bozacak, dedikodu dahil, tüm tutum ve davranışlardan kaçınır.

• Zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.  Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

• Çalışma saatleri içinde şahsi amaçlı ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Şirket çalışanları zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamak zorundadırlar.

 

4.1.11. Çıkar Çatışması Yaratacak Faaliyetlerde Bulunmak 

• Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi bir algıya yol açabilecek şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. Kendilerine, akrabalarına ve yakınlarına ya da ilişkide bulundukları kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da maddi olmayan diğer yükümlülükleri kapsar. Maddi çıkar çatışması gerçek ya da potansiyel bir maddi kazancı içerir. Ancak bu maddi kazancın nakdi olması zorunlu değildir. Hediye ve ikram gibi kazançlar da bu kapsama girer.

•  Maddi olmayan çıkar çatışmalarında ise maddi bir kazanç bulunmamakla beraber, kişisel bir menfaat bulunması söz konusudur. Nüfuz ticareti, itibar ve irtibat sağlama amaçlı kullanım da bu kapsamda değerlendirilebilir.

• Çıkar çatışması için çalışanın davranışlarının etkilenebilme olasılığı yeter koşul olmakla beraber, çıkar çatışmasını saptamada bir diğer ölçüt dışarıdan bakan bir üçüncü kişinin de söz konusu durum karşısında çalışanın objektifliğinin etkilenebileceğini düşünmesidir.

 

4.1.11.1 Akrabalar ile İlişkiler

• İşe alınacak adayın iş yerinde çalışan personel ile 2. derece dahil kan ve sıhri hısımlık ilişkisi bulunması halinde, aynı departmanlarda çalışması veya ast üst ilişkisi içerisinde olması kabul edilmez. Bununla beraber İşveren menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda aynı departmanlarda çalışması veya ast üst ilişkisi içerisinde olabilmesi durumu ŞA-RA İnsan Kaynakları uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına tabidir.

• Çalışanlar eş, akraba ve arkadaşları ile ancak Yönetim Kurulu Başkanı’nın bilgisi dahilinde ŞA-RA’ya ilişkin iş ilişkisine girebilir.

 

4.1.11.2. Hediye Almak Vermek, Temsil ve Ağırlamada Bulunmak

• Çalışanlar, müşterilerden/taşeron/tedarikçi ve ŞA-RA’nın ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişileri belirleme esnasında ve sonrasındaki ilişkileri yürütürken, şeffaf olur, objektif karar erklerini olumsuz etkileyecek hediye talep edemez, imada bulunamaz; ŞA-RA’ yı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul edemez.

• ŞA-RA Grup Şirketleri’nin ana faaliyetlerini ve finansal tablolarını etkileyecek, ilgili kanunların ihlaline sebep olacak, kurumsal imajını zedeleyecek ve/veya çalışana ŞA-RA Grubu’ndaki konum ve görevi sebebiyle menfaat sağlayacak aykırılıkların tespiti ve kanıtlanması durumunda yasa ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda hareket ederiz.

• ŞA-RA Grubu çalışanları olarak, ŞA-RA Grubu Şirketleri'nden veya kurumsal iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek veya tüzel kişilerden; uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmememiz, üçüncü kişilere teklif etmememiz, teklif edildiğinde kabul etmememizin esas olduğu bilinci ile hareket ederiz. Bunun dışında görevlerimiz ile doğrudan veya dolaylı surette ilgisi bulunan üçüncü taraflarla (tedarikçi ve iş ortaklarımız, bayilerimiz ve yetkili satıcı ile yetkili servislerimiz vb.) hiçbir kişisel borç-alacak ilişkisine girmeyiz.

• Müşterilerin ağırlanması ve iş toplantılarının maliyeti için temsil masrafları ödeneği ayırırız. Temsil masraflarının sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılmasını isteriz. Bütçe harcama alanları arasında geçiş yapılmasına izin vermeyiz.

• Yapılan harcamaların fatura ile belgelenmesi esastır ve fatura alınmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilemez. Gerekli durumlarda ise kanunlara uygun şekilde gider pusulası düzenlenmesini isteriz. Kanunen kabul edilmeyen (KKE) giderler, kanunen kabul edilmeyen (KKE) gider hesaplarında tutulur ve ilgili şirketlerde alacak hesaplarına kaydedilir.

• İşle ilgili ağırlama etkinlikleri, kurumsal standartlar ve ilgili iç yönetmeliklerin yardımıyla özenle denetlenir ve şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Bunun dışında ağırlama masrafı yapılması kabul edilemez.

 

4.1.11.3. Temsil ve Organizasyon Davetlerine Katılım

Kurumsal üyeliğin bulunduğu dernek ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği, genel katılıma açık organizasyonlara (konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb.), kurumsal üyelik koşullarını kullanmaya yetkili kişiler, üst yöneticisinin bilgisi dahilinde katılabilir. Bunun için yazılı onay şartı aranmaz.

 

4.1.12. Kara Para Aklamanın Önlenmesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

•  Kara para aklamak; kişilerin suçlarını gizleyebilmek veya suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde ettikleri nakit ve benzeri mal varlığı değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu saklama, örtme veya olduğundan farklı göstermelerine yönelik işlem ve faaliyetlerdir.

•  ŞA-RA olarak; ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, kara paranın aklanması, terörün finansmanı, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseriz. Çalışanlarımızı kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlü tutarız.

•ŞA-RA, rüşvet ve yolsuzluğun iş etiği yanında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle ŞA-RA  Grup şirketleri olarak faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki, yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere, başta kurumsal yönetim ilkeleri olmak üzere ŞA-RA’nın diğer iç düzenlemeleri ve diğer yasal düzenlemelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir.

• ŞA-RA ve çalışanlarının itibarına zarar veren her türlü yolsuzluk ve rüşvete karşı da titizlik ve hassasiyetle yaklaşılır ve çalışanlarımızın; tedarikçi ve iş ortaklarımızdan, müşteri ve tüketicilerimizden, rakip ve diğer üçüncü taraf paydaşlarımızdan, Şirkete tanınan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel çıkarları için yararlanmayı talep etmelerine, herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talep etmelerine ve kişisel borç istemelerine izin verilmez. ŞA-RA çalışanları nakit, para, komisyon, kar ve katkı veya herhangi ad altında, herhangi bir şekilde rüşvet almayı ve vermeyi yasaklar. Rüşvet vermeyi reddeden çalışana misilleme yapılmayacak, ceza verilmeyecektir.

• Çalışanlar ve ŞA-RA adına hareket eden tüm üçüncü kişilerin gereken özen ve titizliği göstermeleri; her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamaları, rüşvet ya da komisyon teklif etmemeleri, almamaları ve vermemeleri, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgileri olduğu ölçüde önlemeleri esastır. Bu tür bir teklifle karşılaşıldığında, buna dair gözlem ya da şüphe oluştuğunda durumun bağlı olunan yöneticiye ve/veya Etik ilkeler bildirim hattına bildirilmesi gerekmektedir.

 

4.1.13. Sosyal / Toplumsal Sorumluluk / Ç evre ve Sağlık / İş Güvenliği 

4.1.13.1 Sosyal Sorumluluk

• ŞA-RA olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz.

• Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer alması desteklenir.

• İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlanır.

• Kurum olarak sosyal desteklerimizin, ŞA-RA itibarını zedeleyecek proje, kurum ve kuruluşlara, politik faaliyetlere ve bu faaliyetler ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlara, özel hesaplara ve kar amacı güden kuruluşlara yapılmamasına özen gösterilir. ŞA-RA Grubu tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.

 

4.1.13.2. Çevre ve Sağlık

• Tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı çevre ile uyum içinde yürütür ve çevreyi doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması ve doğada oluşabilecek olumsuz etkilerin minimum düzeyde tutulması yönünden değerlendiririz.

• Çevre mevzuatı ile uyumlu bir şekilde doğayı korumak, uzun vadede gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çevre performansını sürekli geliştirmek için yenilikçi çözümler geliştirir, toprak ve su başta olmak üzere doğal kaynakları sağduyulu ve verimli kullanmak, karbon salımını ve atıkları en aza indirmek, geri dönüşümü artırmak için çalışırız.

• Enerji, su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullanılması için çalışmalar yürütürüz.

• Çevre ve iklim değişimi ile ilgili acil durumlar için riskleri belirler ve azaltmak için tedbirler alırız.

• Çalışanlara ve taşeronlara çevreyle ilgili eğitimler vererek onları bilinçlendiririz.

• Çalışmalarımızda, tüm mesleki güvenlik ve sağlık yasalarına ve standartlarına uyarız.

• Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak amacı ile “Risk Yönetimi” prensiplerini uygularız.

• Yeterli koruyucu teçhizatın kullanılmasını ve güvenlik önleminin alınmasını sağlar ve zorunlu kılarız.

• Çalışma yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şirket politikalarını ve yönetmeliklerini uygulamanın tüm çalışanlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekeriz.

 

4.1.13.3. İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Yöneticiler ve çalışanlar işyerindeki güvenliğe önem verir.

• Çalışanlar, şirketin ve tüm çalışanların güvenliğinin sağlanmasında sorumlulukları olduğunun bilinciyle üzerine düşenleri yerine getirirler.

• Yangın ve benzeri doğal afetler karşısında; İnsan Kaynakları Departmanı tarafından verilen eğitimlerde ve yapılan duyurulardaki bilgilendirmelerin herkes tarafından bilinmesi sağlanır ve yayımlanan talimatlara uyulur.

•  Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içinde olan herkesin sağlığı ve güvenliği, tüm faaliyetlerimizde önceliğe sahiptir. Çevre, Sağlık, İş Güvenliği eğitim ve ihlalleri ve de kazalar hakkında detaylı kayıtlar tutulur. Bilgiler kamuyla yıllık raporlar kapsamında ayrıntılı olarak paylaşılır.

 

4.1.14. Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri

4.1.14.1. Ürün Bilgilerinin Açıklanması

• ŞA-RA ürünlerin kullanım şekilleri, kullanım emniyeti, beklenmeyen etkileri ve yan etkileri ile, gerekiyorsa, bunların operasyonel özellik ve şartları konusunda sürekli ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmeyi hedefleyen bir uygulama içindedir. Bu bilgiler konunun muhataplarına ürünlerin kısa ürün bilgisi/kullanım talimatı ve diğer tanıtım yöntemleriyle ulaştırılmaktadır.

 

4.1.14.2. Ürün ve hizmet kalitesi

• Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve ilgili düzenlemelere mevzuatlara uygun hareket eder, ürün kalitesi ve tüketici refahını sağlamaya yönelik ürün ve piyasa ilgili ilke, standart ve prensiplere ilişkin oluşmasında katkıda bulunuruz.

• Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi ulusal ve International Organization for Standardization (ISO), gibi uluslararası kalite standartlarına göre faaliyetlerimizi yürütür, sahip olduğumuz kalite belgelerine tüm çalışanlarımızla birlikte sahip çıkarız. Etik yaklaşımımız çerçevesinde; öncü şirket olarak, bireylerin hayatına katkı sağlayacak, onların daha iyi yaşamalarını destekleyecek teknolojileri kullanırız ve bu teknolojilerle fayda sağlayıcı yaşamalarını destekleyecek teknolojileri kullanırız ve bu teknolojilerle fayda sağlayıcı ürünler üretiriz.

• Müşterilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri en iyi hizmet ile sunarız.

 

5. Uygulama Prensipleri, Uyum ve İhlaller

Yurtiçi   ve   yurtdışında   mevcut   tüm   faaliyet   ve   işlemlerimizi   yasalar   ve   milletlerarası   hukuk çerçevesinde yürütürüz. Düzenleyici kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde doğru ve zamanında iletişime önem veririz. İşlerimizi; kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte ŞA-RA Etik ve Uyumluluk çerçevesinde yürütürüz.

ŞA-RA Etik ve Uyumluluk Prosedürü yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm bağlı şirketleri kapsar. ŞA-RA Grubu Şirketleri çalışanları, görevlerini yürütürken Etik İlkeler’e uymakla yükümlüdürler.

İşbu Etik İlkeler’de yer alan hususlara aykırılık, ilgili mevzuat ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar dışında, Şirket içi yaptırımlara da yol açar. Ayrıca çalışanların durum ve performansları, Etik İlkeler’e uygunluk açısından da değerlendirilir.

 

5.1. Etik ve Uyumluluk Kurulu

Etik kültürün yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşatılması amacı ile gerekli gördüğü her türlü çalışmayı yapmak; Etik İlkeler’i oluşturmak, güncellemek, yayınlamak, uygulanabilirliğini sağlamak, bu hususta görevlendirilenler ve çalışanlar için eğitim programları koordine etmek veya bu konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak “ŞA-RA Enerji A.Ş. Etik ve Uyumluluk Kurulu” (“Etik Kurul”) nun tavsiyeleri alınarak Şirket İnsan Kaynakları Departmanının sorumluluğundadır.

 

5.2. Bilgilendirme

ŞA-RA Grubu bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışanımız, iş akitlerinin ayrılmaz parçası olarak Etik İlkeler ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar hakkında bilgilendirilir ve ilkelerin okunduğu ve anlaşıldığına dair alınacak bir taahhütname İnsan Kaynakları Departmanı tarafından özlük dosyasında muhafaza edilir.

Etik ilkelere Şirket Kurumsal internet adresinde de ayrıca yer verilir.

 

5.3. Etik Davranış İlkeleri Uygulama Prensipleri 

Etik İlkeler, ŞA-RA Grubu içinde uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı için gereken kurallara aykırı düşen veya bu kuralları ihlal eden tutum ve davranışların ortaya çıkması durumunda izlenecek süreçleri tanımlar, süreç sonunda uygulanacak yaptırımları belirler.

Çalışanlardan; yasa ve yönetmeliklere, iş bu Etik İlkelere, diğer Şirket prosedür, politika, yönetmeliklerinden doğan yükümlülüklere uyum yanında, kişisel vicdan ve sağduyuları ile hareket etmeleri beklenir.

 

5.3.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü ve Etik İlkeler Bildirim Hattı

Çalışanların yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına veya kendisinden beklenilen özen dışında kullanması neticesinde şirkete ve müşterilere zarar vermesi veya zarar doğmasa bile buna teşebbüs edilmesi, şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu diğer tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmesi yasaktır.

Çalışanların Etik İlkeler’i benimsemesi ve günlük işlerini/işlemlerini yerine getirirken bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Çalışanlar, Etik İlkeler konusunda, ihtiyaç duyduklarında üst yöneticilerine veya İnsan Kaynakları Yöneticiliğine danışabilirler.

 

Bunun yanında; Etik İlkeler’in içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlar;

• Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-posta ile (etik@sara.com.tr)

•  Etik İlkeler Bildirim Hattı'na 08:30 – 18:00 saatleri arasında (0 505 143 8920) numaralı telefon ile ulaşabilirler.

 

Söz konusu bildirim hatları sadece Etik İlkeler’e uygun olmadığı düşünülen konuların bildirimi amacını taşımakta olup; müşteri veya tüketici şikayeti, öneri, itiraz vb. talepler Etik İlkeler Bildirim Hattı faaliyetleri kapsamında değerlendirilmemektedir.

İhlale ilişkin bildirim yapan çalışan / kişilerin kimliğinin hukuki/yasal ve idari gereklilikler çerçevesinde gizli tutulması esastır. İhlal bildirimi yapan çalışan/ kişilerin hakları korunur. Gerçeğe aykırı, aldatmaya yönelik olduğu anlaşılan bildirimler ise, işlemden kaldırılır ve bunu bilinçli olarak yapan çalışanlar hakkında Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yaptırım uygulanır.

Etik İlkeler’e aykırı davranışları onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup, gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan, bunlara göz yuman, izin veren tüm çalışanlara ve yöneticilere de disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

 

5.3.2. İhlal Bildirimlerinin İnceleme ve Araştırma Yetkisi ve Raporlanması

Etik İlkeler Bildirim Hatları’na bildirimler elektronik posta yoluyla, etik telefon hattı veya yazılı olarak kapalı zarf ile yapılır.

İhlal bildirimi sırasında isim bildirilmesi tercih edilmekle birlikte, isimsiz bildirimler de dikkate alınır.

Tüm bildirimler gizli tutulur. ŞA-RA, etik ilkeler için bildirim yapan çalışanlarının haklarının korunması konusunda kararlıdır. Bildirim nedeniyle hiçbir çalışana misilleme yapılmasına müsaade edilmez, misillemeye kalkışanlar hakkında gerekli işlemler yapılır.

Etik İlkeler Bildirim Hatları’na gelen şikayet, ihbar ve iddialar ŞA-RA tarafından önceliklendirilir,

listelenir ve İnsan Kaynakları tarafından Etik İlkelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine yazılı olarak raporlanır ve Yönetim Kurulu Üyesi tarafından ihlalin derecelendirilmesi için gerektiği durumlarda ilgili destek biriminin (Hukuk, İç Denetim, İK, vb.) de görüşü alınarak Etik Kurul’a raporlanır.

Gelen şikayet, ihbar ile iddiaların değerlendirilmesi ve çözümlenmesinden, Etik Kurul yetkili ve sorumludur. Bu bağlamda; Etik İlkeler’e ilişkin iletilen ihlal bilgisi, “ŞA-RA Enerji A.Ş. Etik Kurulu” tarafından değerlendirilir. 

Bu çerçevede, Etik İlkeler’e aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, res’en veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Etik İlkeler’e aykırı işlem ve eylem olduğunun tespit edilmesi halinde bu duruma ilişkin rapor veya Etik İlkeler’e aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin inceleme sonucu ŞA-RA Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilir.

Alınacak kararlar doğrultusunda uygun eylem ve tedbirler alınır.

 

 

5.3.3. Disiplin Uygulaması

Etik ve Uyumluluk Kurallarını ihlal edenler için Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yasa ve mevzuata, Etik İlkeler’e ve diğer ŞA-RA Grubu politika, prosedür ve yönetmeliklerine uymamak, iş akdinin feshedilmesine kadar cezai sonuçlara yol açabilir.

 

6. EĞİTİM ve PERİYODİK DEĞERLENDİRME

ŞA-RA Etik ve Uyumluluk Prosedürü ile Çalışma Prensipleri personele bildirilir, gerekli eğitimler verilir. İhlaller, çok önemli risk faktörleri arasında değerlendirilir ve uygulamasında hedef sıfır toleranstır.

Eğitimlerle ilgili bilgiler kayıt altına alınır.

İş bu Prosedürün uygulaması, Etik ve Uyumluluk Kurulu tarafından takip edilir, düzenli olarak gözden geçirilir ve Etik ve Uyumluluk İlkelerinde gerekli güncellemeler belirlenmek suretiyle, yıllık olarak Yönetim Kurulu’na sunulur.